De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna te noemen voorwaarden
van Meurs Electronica gevestigd te Sittard/Geleen, ingeschreven bij
de kamer van koophandel te Maastricht onder nr.:14048955.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. dag: kalenderdag;

4. duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5. duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6. herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

8. overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9. techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 – Ondernemer

Meurs Electronica

Oranjelaan 279

6166 BP Geleen

Telefoonnummer: : 046-4857706 - bereikbaar van ma. t/m vrij. 9:00 – 18:00 uur

E-mailadres: info@meurselectronica.eu

Kamer van koophandel nr.: 14048955

BTW -  NL001238361B27 vanaf 1 januari 2020

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Meurs Electronica en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Meurs Electronica en consument.

2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

4. Deze algemene voorwaarden doen niets af aan de wettelijke waarborg van conformiteit van goederen waarop consument zich kan beroepen.

Artikel 4 - Aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat de voornaamste kenmerken van de aangeboden producten en/of diensten. Als Meurs Electronica gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Meurs Electronica niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

• de prijs inclusief BTW

• de verzendkosten

• wijze van betaling en verzending

• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en de voorwaarden voor herroepen

• indien van toepassing: de eventuele verplichtingen van consument op grond van de koopovereenkomst; en

• de minimale duur van de overeenkomst in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument de order langs elektronische weg heeft geplaatst, bevestigt Meurs Electronica  onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de order van de consument, de zogenaamde ontvangstbevestiging. Indien de bestelde producten beschikbaar zijn en overige gegevens zijn gecontroleerd, ontvangt de consument langs elektronische weg een orderbevestiging waardoor de overeenkomst tot stand komt. Zolang de order van de consument niet is bevestigd en betaald, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Meurs Electronica treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Meurs Electronica daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Meurs Electronica kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien BSH op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Meurs Electronica zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. naam, adres en telefoonnummer van Meurs Electronica

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Meurs Electronica deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

f. indien Meurs Electronica zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na aflevering op het door de consument opgegeven afleveradres. De consument kan dit recht op herroeping uitoefenen door het invullen van het modelformulier dat terug te vinden is op de website of via een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan Meurs Electronica, bijvoorbeeld schriftelijk per email of post. De consument dient het betreffende product direct maar in ieder geval binnen 14 dagen na de herroeping aan Meurs Electronica te retourneren.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn recht op herroeping gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Meurs Electronica retourneren, volgens de door Meurs Electronica verstrekte duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

Overig:

4. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

5. Meurs Electronica kan slechts het herroepingsrecht uitsluiten voor zover de wet dit toestaat, bijvoorbeeld bij producten waarvan de verpakking is voorzien van een kwaliteit zegel of garantie zegel en deze verbroken is. En producten die speciaal voor de consument besteld zijn.

6. Meurs Electronica is gerechtigd eventueel door Meurs Electronica gemaakt kosten voor retourzending en de waardevermindering van een product die het gevolg is van het behandelen van het product dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, af te trekken van het te terug te betalen aankoopbedrag.

Artikel 7 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief  BTW.

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie

1. Meurs Electronica staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument heeft op grond van de wetgeving inzake consumentenkoop.

Artikel 9 -Levering en uitvoering

1. Meurs Electronica zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het Meurs Electronica kenbaar heeft gemaakt als afleveradres.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Meurs Electronica geaccepteerde bestellingen met spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, met uitzondering van speciaal voor de consument bestelde artikelen.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Meurs Electronica het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Meurs Electronica zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Meurs Electronica.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Meurs Electronica.

Artikel 10 - Betaling

1. Meurs Electronica zal, voordat de consument de bestelling plaats, de consument er op wijzen dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens deze betaling heeft plaatsgevonden.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Meurs Electronica te melden.

Artikel 11 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 12 - Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op de daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Juli 2018